วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์
คณะวิทยาศาตร์เป็นหน่วยงานที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์ เทคโนโลยีและคิดค้นพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี และพัฒนาด้านการเีรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ
  1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
  4. พัฒนาหน่วยงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  5. เพิ่มขีดความสามารถของระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
  6. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
  7. พัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
Comments