กลุ่มวิชาเอกเลือก


เลือกเรียน จำนวน 21 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

  31 4315 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 3 (3-0-6)
 
Information Resources Managemen
  31 4317 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6)
 
Information System Security
  31 4318 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6)
 
Software Engineering
  31 4319 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
 
Human Computer Interaction
  31 4323 ระบบสื่อประสม 3 (2-3-4)
 
Multimedia Systems
  31 4325 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ 3 (3-0-6)
 
Enterprise Resource Planning Systems
  31 4326 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย 3 (3-0-6)
 
Internetworking Technology
  31 4328 การสื่อสารแบบไร้สายและเคลื่อนที่ 3 (3-0-6)
    Wireless and Mobile Communication  
  31 4329 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3 (2-3-4)
 
Mobile Application Development
  31 4330 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3 (2-3-4)
 
Visual Programming
  31 4341 เตรียมสหกิจศึกษา
0 (0-3-0)
 
Pre-Cooperative Education
  31 4333 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 (0-400-0)
 
Cooperative Education in Information Technology
   31 4334 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 (3-0-6)
    Special Topic in Information Technology I  
  31 4335 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3 (3-0-6)
    Special Topic in Information Technology II
 
  31 4336 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 (2-3-4)
    Computer Graphics Programming
 
  31 4337 การออกแบบและพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์
3 (2-3-4)
    Computer Games Design and Development  
  31 4340 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
    Electronics Business
 
  31 4342 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
    Knowledge Management
 
  31 4343
การสร้างคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
    Introduction to Data Warehousing and Data Mining
Comments