กลุ่มวิชาเอกบังคับ


จำนวน 46 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

  00 8005 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
 
Discrete Mathematics
  31 2203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-3-4)
 
Object-Oriented Programming
  31 2204 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
 
Computer Architectures
  31 2205 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 (2-3-4)
 
Data Structures and Algorithms
  31 2206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6)
 
Management Information Systems
  31 2217 เทคโนโลยีเว็บ 3 (2-3-4)
 
Web Technology
  31 3207 แนวคิดระบบฐานข้อมูล 3 (2-3-4)
 
Database System Concepts
  31 3208 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6)
 
Information Systems Analysis and Design
  31 3209 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
 
Data Communication and Networking
  31 3210 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
 
Information Technology Project Management
  31 3211 ระบบปฏิบัติการ 3 (2-3-4)
 
Operating Systems
  31 3215 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 3 (2-3-4)
 
Advanced Database Systems
  31 3216 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3 (2-3-4)
    Web Programming
 
  31 4213 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 (0-3-6)
    Information Technology Project I
 
  31 4214 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
2 (0-6-12)
    Information Technology Project II
 
  31 4217 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 (0-3-3)
    Information Technology Seminar  
  31 4218 ประเด็นทางสังคมและจรรยาบรรณสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
    Social Issues and Ethics for IT professional  
หน้าเว็บย่อย (1): กลุ่มวิชาเอกเลือก
Comments