กลุ่มวิชาแกน


จำนวน 23 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

  10 8001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3 (3-0-6)
 
General Physics 1
  10 8002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1 (0-3-0)
 
General Physical Laboratory 1
  00 8004 พีชคณิตเชิงเส้น 3 (3-0-6)
 
Linear Algebra
  00 8006 สถิติวิเคราะห์ 3 (3-0-6)
 
Statistical Analysis
  10 8007 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
 
Calculus I
  10 8008 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6)
 
Calculus II
  31 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3 (3-0-6)
 
Introduction to Information Technology
  31 1102 หลักการโปรแกรม 3 (2-3-4)
 
Principle of Programming
  31 1103 ปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน 1 (0-3-3)
 
Office Package Workshop

หน้าเว็บย่อย (1): กลุ่มวิชาเอกบังคับ
Comments