ประมวลภาพรับปริญญา

บั ณ ฑิ ต ทุ ก ท่ า น คื อ ค ว า ม ภู มิ ใ จ ข อ ง ค ณ ะ เ ร า

ในนามของคณะขอแสดงความยินดีและขออวยพรให้ทุกคนจงประสบความสำเร็จหลังจากนี้... ต ล อ ด ไ ป

Comments