พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่นักศึกษาพึงมี

  • มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต
  • มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  • มีความมุ่งมั่น พากเพียรในการศึกษาเล่าเรียน
  • ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และไม่ทำให้เสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
  • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผู้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีกิริยามารยาทที่ดีงาม
  • เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  • สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

Comments