ประวัติคณะวิทย์

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2545 เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านธุรกิจตามนโยบายของภาครัฐและภาคเอกชน ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการนำความรู้ที่มีนั้นไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัยธนบุรีได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มีโครงการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี เพื่อรองรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ที่จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า และเปิดหลักสูตรต่อเนื่อง เพื่อรองรับผู้ที่จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตขึ้น ทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี เพื่อให้มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิต และนักศึกษาได้มีโอกาสในการฝึกฝนภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยมหาวิทยาลัยเริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ เรื่อง การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 โดยให้สถาบันอุดมศึกษายุติหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และเตรียมรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยการเทียบโอนผลการเรียน มหาวิทยาลัยธนบุรีจึงได้ยุติการรับผู้เข้าศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา

ปีการศึกษา 2552 คณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ดังนั้นทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปีการศึกษา 2554 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และทางคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

Mobirise

รูปโครงสร้างและการบริหาร

โครงสร้างและการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


อาจารย์นันทวัน นาคอร่าม M.S. Information Technology
อาจารย์ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์  M.S. Information Technology
อาจารย์สินีภคนัญ จรูญศารทูล   M.S. Computer
อาจารย์วัฒนา เอกปมิตศิลป์    M.S. Information Technology
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ทองสุข      M.S. Information Technology

Mobirise

การจัดการความรู้

การจัดการความรู้โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่อยู่

อาคารเอนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 เพชรเกษม 110 
หนองค้างพลู  หนองแขม
กรุงเทพฯ  10160
โทร 02-8090823 ต่อ 114ติดต่อ

โทร: 02-8090823 ต่อ 114 

Links
การสมัครเรียน

สมัครเรียนได้ทุกวันในเวลาทำการ.

The web page was built with Mobirise