ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


คณบดี:  อาจารย์นันทวัน  นาคอร่ามปรัชญาคณะ:

เทคโนโลยีก้าวไกล   ฉับไวด้วยข่าวสาร
วิชาการเป็นเลิศ   ประเสริฐด้วยคุณธรรม
            ก้าวล้ำสู่โลกอนาคตวิสัยทัศน์:

เป็นหน่วยงานที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี
และคิดค้นพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี และพัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ:
  • ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
  • พัฒนาหน่วยงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  • เพิ่มขีดความสามารถของระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
  • ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
  • พัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมComments