หมวดวิชาเลือกเสรีเลือกเรียนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวนทั้งสิ้น  6  หน่วยกิต

Comments