กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์


บังคับเรียน จำนวน 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

  00 8001 สถิติทั่วไป
3 (3-0-6)
    General Statistics
 
  00 8002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6)
    Science and Technology for Quality of Life
 
Comments