กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร


บังคับเรียน จำนวน 9 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้


00 7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 3 (3-0-6)


Communication Skill in Thai

00 7015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2-2-5)


English for Everyday Life

00 7016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5)


English for Communicationเลือกเรียนไม่น้อยกว่า จำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้


00 7006 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ 3 (2-2-5)


English for Presentations

00 7010 ภาษาญี่ปุ่น 1 3 (2-2-5)


Japanese I

00 7011 ภาษาญี่ปุ่น 2 3 (2-2-5)


Japanese II

00 7012 ภาษาจีน 1 3 (2-2-5)


Chinese I

00 7013 ภาษาจีน 2 3 (2-2-5)


Chinese II

00 7017 ภาษาอังกฤษสำหรับการฟัง และพูด 3 (2-2-5)


English for Listening and Speaking

00 7018 การอ่านภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)


Reading English


00 7019 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 1 3 (2-2-5)


English for Careers I

00 7020 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 2 3 (2-2-5)


English for Careers II