กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์


เลือกเรียน 2 วิชา จำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้


00 6001 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 3 (3-0-6)


Society, Economy, Politics and Government in Democratic System

00 6002 กฎหมายเบื้องต้น 3 (3-0-6)


Introduction to Law

00 6003 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6)


Psychology for Quality of Life

00 6004 จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)


Business and Industrial Psychology

00 6005 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3 (3-0-6)


Environmental and Natural Resource Management

00 6007 เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน 3 (3-0-6)


Self-Sufficient Economy and Community Business

00 6010 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 (3-0-6)


Personality Development

00 6011 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ 3 (3-0-6)


Introduction to Business

00 6012 การเงินส่วนบุคคล 3 (3-0-6)


Personal Finance

00 6013 การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6)


Management and Entrepreneurship

00 6014 ธนบุรีศึกษา 1 (1-0-2)


Thonburi Studies

Comments