กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์


เลือกเรียน 2 วิชา จำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

  00 5000 มนุษยสัมพันธ์ 3 (3-0-6)
    Human Relations  
  00 5001 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า 1 (1-0-2)
    Information Services and Study Fundamentals  
  00 5002 ศิลปวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
    Art and Culture  
  00 5003 อารยธรรม
3 (3-0-6)
 
Civilization  
  00 5004 มนุษย์กับดนตรี
3 (3-0-6)
    Man and Music
 
  00 5005
มนุษย์กับวรรณกรรม
3 (3-0-6)
    Man and Literary Works
 
  00 5006
จริยศาสตร์ วิสัยทัศน์และการดำรงชีวิต
3 (3-0-6)
    Moral, Vision and Life Style  
  00 5007
ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 1 (0-2-4)
    Study Skills and Self-Development Skills
 
  00 5008
พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
1 (0-2-4)
    Physical Education for Quality of Life
 
  00 5009
ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
    Thai Folk Wisdom
 
  00 5010
ศาสนศึกษาและธรรมปฏิบัติ
3 (3-0-6)
    Religious Studies and Moral Practice
 
  00 5011
ปรัชญากับชีวิต
3 (3-0-6)
    Philosophy and Life  
หน้าเว็บย่อย (1): กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
Comments