ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยธนบุรี
Cooperative Online System of Thonburi University
ลงชื่อเข้าใช้


หมายเหตุ : - สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ เนื่องจากยังไม่ได้ลงทะเบียนสหกิจออนไลน์ สามารถลงทะเบียน ได้ที่ ลงทะเบียนสหกิจ
            - สำหรับนักศึกษาที่เคยลงสหกิจมาแล้ว แต่ไม่ผ่าน แล้วต้องการลงใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบข้อมูลตัวเอง ได้ที่ ลงทะเบียนสหกิจใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา ได้ที่ ระเบียบการสหกิจ
2. กรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน
3. รอผลอนุมัติการลงทะเบียนจากสาขาวิชา
4. รับ Username และ Password จากสาขาวิชาเพื่อใช้เข้าสู่ระบบ