ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยธนบุรี
Cooperative Online System of Thonburi University
สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based Learning มหาวิทยาลัยธนบุรี เน้นให้นักศึกษาได้ทำโครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด

วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา

1) เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา ในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน
2) เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
3) เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
4) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยผ่านนักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้น
5) เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ-ของนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน
6) เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
7) เพื่อลดต้นทุนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา

1) มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ในภาคการศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจ หรือให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีไป
2) จะต้องสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานที่สาขาวิชากำหนดเป็นวิชาเงื่อนไขของสหกิจศึกษา เพื่อให้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้
3) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยหรืออยู่ระหว่างถูกพักการศึกษา
4) มีวุฒิภาวะ และสามารถพัฒนาตนเองได้ดี
5) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
6) จะต้องผ่านการลงทะเบียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาก่อน หรือผ่านการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษากำหน

หน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษาและข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน

1) นักศึกษาแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
2) ติดตามข่าวสารการจัดหางาน และประสานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ตลอดเวลาเพื่อรับทราบความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) หมั่นฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งทักษะคอมพิวเตอร์ และภาษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4) ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ
5) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานประกอบการโดยไม่ฝ่าฝืนหรือละเลย เช่น ระเบียบการลาและนักศึกษาไม่ควรหยุดงานโดยไม่จำเป็น
6) หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการทุกกรณี
7) ติดต่อส่งเอกสารที่กำหนดและให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับศูนย์สหกิจศึกษาฯ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
8) หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานจะต้องรีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาทันที
9) ต้องเข้าร่วมการสัมมนาสหกิจศึกษา หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามระยะเวลาที่กำหนด