โครงสร้างหลักสูตร

แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้

   ก.  หมวดศึกษาทั่วไป                    33  หน่วยกิต


 
 1)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ุ6
 หน่วยกิต
 
 2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6  หน่วยกิต
 
(หรือกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
   
 
 3)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6
 หน่วยกิต
 
 4)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
15  หน่วยกิต
 
   
  หมวดวิชาเฉพาะ                        90  หน่วยกิต    
 
 1)  กลุ่มวิชาแกน
 23  หน่วยกิต
 
 2)  กลุ่มวิชาเอกบังคับ
 46  หน่วยกิต
 
 3)  กลุ่มวิชาเอกเลือก
 21  หน่วยกิต
       
  .  หมวดวิชาเลือกเสรี                  6  หน่วยกิต    

หน้าเว็บย่อย (1): รายวิชา
Comments