คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • หรือเคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         รับรองเพื่อโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อ
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่าสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้
  • ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจ และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
  • มีผู้รับรองซึ่งมีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
  • ให้เป็นไปตามข้อกำหนด มหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ.2550 หมวด 12 วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ              ข้อ 12.1.2 และประกาศมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วยการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

หน้าเว็บย่อย (1): โครงสร้างหลักสูตร
Comments