อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • นักพัฒนาเว็บไซต์
  • นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
  • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
  • ผู้ช่วยนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  • ผู้บริหารฐานข้อมูล และนักออกแบบฐานข้อมูล
  • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ