รายละเอียดหลักสูตร

 ชื่อหลักสูตร    
 ภาษาไทย
:
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in Information Technology


 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
 ภาษาไทย       ชื่อเต็ม
:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
     ชื่อย่อ
:
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 ภาษาอังกฤ   ชื่อเต็ม
: Bachelor of Science (Information Technology)
     ชื่อย่อ
: B. Sc. (Information Technology)


 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :
 ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

Comments